نمک در قهوه

ریختن نمک در قهوه

رسم ریختن نمک در قهوه نمک در قهوه شما هم درباره رسم ریختن نمک در قهوه در ترکیه و مراسم خواستگاری شنیده اید؟ ان ها در قهوه داماد نمک میریزند و اگر داماد شکایتی نکرد نشان دهنده این است که…