امریکانو

قهوه امریکانو

قهوه امریکانو چیست امریکانو حتما یکبار هم که شده اسپرسو خوردید. نظرتان درباره غلظت آن چیست؟ شاید برای یکبار هم که شده دوست داشته باشید قهوه رقیق تر بنوشید. نظرتان چیست؟ قهوه های دمی؟ دست نگه دارید. امروز میخواهیم قهوه…